Dislclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van meneerkramer.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door LOB B.V., namens Laurens Kramer. Deze disclaimer geeft aan onder welk voorbehoud de informatie op de website wordt aangeboden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang deze informatie niet wordt gekopieerd, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt wordt voor commerciële doeleinden. De informatie op deze website mag alleen hergebruikt worden volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van meneerkramer.com is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij meneerkramer.com.

 

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de eventuele prijzen of waarden die op deze website staan, geldt dat gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde waarden. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met meneerkramer.com te mogen claimen of te veronderstellen.

 

meneerkramer.com streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks onze inspanningen de informatie van - of de inhoud op - deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan wordt daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. HetGeheugenpaleis.com behoudt het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Meneerkramer.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar via hyperlinks verwezen wordt.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan is deze pagina de meest recent gewijzigde disclaimer van meneerkramer.com